top of page
Øverst

REISE TIL FRAMTIDA

Dagens samferdselspolitikk er for dårlig!

 

Samferdselsprosjektene som planlegges i dag sender oss i feil retning. Forsetter vi som i dag kommer til å slippe ut mer klimagasser og ødelegge natur. Det er nasjonal transportplan (NTP) som er strategien for transportutviklingen i Norge, det er i denne planen fremtidas reiser bestemmes. Denne transportplanen må prioritere prosjekter som gjør fremtidens reiser bedre. Det gjør den ikke i dag.

På denne nettsiden kan du lese om samferdselsprosjekter som planlegges i forskjellige deler av Norge, og få en oversikt og en inngangsport til å forstå samferdselspolitikken i Norge.

Kart
Les mer

Hva krever vi?

Stans planleggingen av en tredje rullebane

En tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen vil føre til økte utslipp i lang tid fremover, føre til store arealinngrep og nedbygging av verdifull matjord. En ny rullebane vil koste mye og være en økonomisk risiko. Den vil også føre til at nødvendige miljøtiltak og satsing på jernbane nedprioriteres. Vi krever at planleggingen av en ny rullebane stanses!

Fjern Avinors vekstmål

 

Selskapet Avinor eier og drifter flyplassene i Norge. De har som mål at vi skal fly mer i fremtiden. Fly er en av reisemåtene som slipper ut mest klimagasser per kilometer, og en reduksjon i flyreiser er et viktig tiltak for å nå klimamålene våre. Avinors vekstmål passer ikke med klimamålene våre og de internasjonale forpliktelsene vi har tatt på oss i Parisavtalen. Vi krever at det fjernes!

 

Skrinlegg prosjektet “Ferjefri E39”

 

Ferjefri E39 er et av de dyreste samferdselsprosjektene i Norge noensinne. Veiprosjektet har som mål å halvere reisetiden på E39 på Vestlandet, mellom Trondheim og Kristiansand. Med en prislapp på over 340 milliarder kroner og meldinger om økte CO2-utslipp fra bygging, trafikkvekst og rasering av uerstattelig og verdifull natur er dette en uakseptabel satsing. Vi krever at prosjektet skrinlegges!

 

Skjerp nullvekstmålet

 

Nullvekstmålet er et vedtak i Stortinget om at all ny trafikk i byene må være folk som går, sykler eller tar kollektivt. Biltrafikken skal ikke vokst. Vi mener det er for svakt. I de største byene må nullvekstmålet skjerpes slik at målet er å redusere veitrafikken med 20%-30%. I resten av landet må dette målet være null vekst. For å få det til må det lønne seg for mindre byer og tettsteder å kutte i biltrafikken. Vi krever at nullvekstmålet skjerpes i de største byene!

 

Sats på bane fremfor veg og fly

 

Vi kommer til å fortsette å reise mer i Norge. Da trenger vi at det satses stort på det mest effektive alternativet – jernbanen. Å flytte størstedelen av nordmenns reiser, samt godstrafikk, over på bane har betydelig lavere utslipp per personkilometer, krever mindre areal og har bedre kapasitet enn store motorveger. Faktisk kan to jernbanespor  frakte like mye som ti felt med motorvei. Da blir det mindre press på klima, matjord og biomangfold.

 

Toget må bli bedre enn alternativene. For å få det til må det satses på, og det må bli dyrere å fly og kjøre bil. Det hjelper ikke å satse litt på alt, da får vi ingen endringer. Vi må bygge et nett av  må høyhastighetsbaner over hele Norge. Det vil knytte landet sammen ved å korte ned på reisetiden, stoppe ofte og ha lave billettpriser.

bottom of page